środa 24 października 2018r.  imieniny: Arety, Marty, Marcina.
Achiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STATYSTYKA
Archiwum 2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027ze zmianami)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax(48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekrzy i dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach:

  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego , Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N,
  2. Centrum dyspozytorskiego .

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie
od 01.07.2013r. do 30.06.2015 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  24.06.2013r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2013r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 164 poz. 1027z późniejszymi zmianami).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Panecka pok. 14 II piętro.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy LKCD

Załącznik nr 1 c - Arkusz ofertowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza RM, NiŚOZ, N

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy LKCD

Załącznik nr 3 c - Projekt umowy dyspozytora medycznego

2013.06.28 - Ogłoszenie wyników