środa 24 października 2018r.  imieniny: Arety, Marty, Marcina.
Achiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STATYSTYKA
Archiwum 2016

24.11.2016

 OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy,

Udzielania świadczeń w ramach:

  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego ,
  2.  Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N,

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresi
e:
1. od 10.12.2016 r. do 30.06.2017 roku na świadczenia z ratownictwa medycznego i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2. od 10.12.2016 r. do 30.06.2019 roku na świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu N.


Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie
do dnia  28.11.2016 r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy lekarz

2016.12.05 - Ogłoszenie wyników

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.11.2016

  OGŁOSZENIE

 o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Ogłoszenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2016.10.26

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art 26, art 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., NR 112, poz 654 oraz odpowiednio art 140, art 141, art 146, ust 1, art 147-150, art 1,2,4-6, art 152,153, art 154 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (dz. U z 2008 r. nr 164, poz 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 tel/fax 48 362-48-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach:

  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowtonej (NiŚOZ), Transportu Sanitarnego, Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny typu N,
  2. Centrum dyspozytorskie.

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.

Świadczenia będą udzielane w okresie od  01.11.2016 r. do 30.06.2017 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia 28.10.2016 r. do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie..."

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1 pok, Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dnia od daty otwarcia ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwości zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art 153i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2004 r., Nr 210, poz 2135 z późn. zm.- tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 264 poz 1027)

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.


 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy LKCD

Załącznik nr 1 c - Arkusz ofertowy pielęgniarki

Załącznik nr 1 d - Arkusz ofertowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy LKCD

Załącznik nr 3 c - Projekt umowy pielęgniarki

Załącznik nr 3 d - Projekt umowy dyspozytora medycznego

2016.10.31 - Ogłoszenie wyników

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.08.19

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy, i dyspozytorów medycznych.
Udzielania świadczeń w ramach:

 
  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego , Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N,
  2. Centrum dyspozytorskiego .
 

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz
w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresi
e od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie
do dnia  23.08.2016 r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2016 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy LKCD

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy LKCD

2016.08.23 Informacja

2016.08.31 Ogłoszenie wyników


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2016.01.25

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy
Udzielania świadczeń w ramach:

  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego , Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N,
  2. Centrum dyspozytorskiego .
 

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz
w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresi
e od 01.02.2016r. do 31.12.2016 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie
do dnia  29.01.2016r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2016r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

 
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy LKCD

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy LKCD

2016.02.01 - Ogłoszenie wyników