O nas

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pogotowie.radom.pl oraz http://bip.pogotowie.radom.pl BIP Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2011.09.08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

· Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

· Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word – skany dokumentów.

· Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

· Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

· Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

· Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.07, dokonano jego przeglądu i aktualizacji w dniu 2023.01.19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na emaila pogotowie@pogotowie.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 362 48 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: Radomska Stacja pogotowia Ratunkowego w Radomiu , ul. Tochtermana 1 26-660 Radom.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od ulicy Tochtermana oraz wejście służbowe od strony parkingu.

Do wejścia od strony ul. Tochtermana prowadzą schody (1 stopień) oraz podjazd dla wózków

Do wejścia służbowego prowadzą schody (2 stopnie) oraz podjazd dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku – w Ambulatorium.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Od strony ul. Tochtermana wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pogotowie.radom.pl oraz http://bip.pogotowie.radom.pl BIP Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2011.09.08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word – skany dokumentów.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.
Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na emaila pogotowie@pogotowie.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 362 48 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: Radomska Stacja pogotowia Ratunkowego w Radomiu , ul. Tochtermana 1 26-660 Radom.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od ulicy Tochtermana oraz wejście służbowe od strony parkingu.

Do wejścia od strony ul. Tochtermana prowadzą schody (1 stopień) oraz podjazd dla wózków

Do wejścia służbowego prowadzą schody (2 stopnie) oraz podjazd dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku – w Ambulatorium.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Od strony ul. Tochtermana wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

ratownictwo-medyczne
Ratownictwo
medyczne
Transport Medyczny
i Sanitarny
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Zespół
"N"
Zabezpieczenie
medyczne

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
email: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Licznik odwiedzin (w sumie):

429350
Total Visitors

Sekretariat:

Tel./fax. 48 362-48-47

 

Administracja:

Tel: 48 362-63-89

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. Tochtermana 1

Tel: 48 377-83-25 lub 48 363-30-23

Skip to content