KONKURS OFERT

Konkurs ofert archiwum 2023

13.06.2023

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

ul. Tochtermana 1 tel/fax (48) 36-248-47

ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy.

Udzielania świadczeń w ramach:

Ratownictwa Medycznego
Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportów medycznych

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1,adres www.pogotowie@pogotowie.radom.pl

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia 23.06.2023r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2023 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.2561 z późn. zm. ).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników

16.05.2023

Prezydent Miasta Radomia
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1

Ogłoszenie o konkursie

Link do ogłoszenia

2.05.2023

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 tel/fax (48) 36-248-47

ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy.

Udzielania świadczeń w ramach:

Ratownictwa Medycznego
Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportów medycznych

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.06.2023 roku do 31.12.2023 roku
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1,adres www.pogotowie@pogotowie.radom.pl

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia 19.05.2023r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.2561 z późn. zm.).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie

Informacja unieważnienie konkursu

ratownictwo-medyczne
Ratownictwo
medyczne
Transport Medyczny
i Sanitarny
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Zespół
"N"
Zabezpieczenie
medyczne

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
email: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Licznik odwiedzin (w sumie):

391295
Total Visitors

Sekretariat:

Tel./fax. 48 362-48-47

 

Administracja:

Tel: 48 362-63-89

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. Tochtermana 1

Tel: 48 377-83-25 lub 48 363-30-23

Skip to content